TurkishEnglishGerman
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
İletişim

Tüzük

ÇORUM HİTİT DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- ADI, MERKEZİ ve TEMSİLCİLİK

Federasyonun adı, ÇORUM HİTİT DERNEKLERİ FEDERASYONU’ dur. Kısa adı “ÇORUM HDF ” ve merkezi ANKARA’ dır. Yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 2-İLKESİ

Sömürüsüz, ayrımsız bir dünya yaratmak için evrenimizde var olan canlı - cansız herşeyin, inancın, düşüncenin, varlığını, ön koşulsuz kabul etmek, sevmek, saygı duymak ve bu anlamda kendini sorumlu hissetmektir.

 

MADDE 3- AMAÇLARI

a-İlkemiz ışığında, yaşamın her alanında adaletin hakim olduğu, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde, sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilir bir ülke ve dünya yaratmak ve gelecek kuşaklara bırakmak.

b- Kendinin ve üye derneklerin amaçlarını gerçekleştirmek için karşılıklı yardımlaşmak, bilgi paylaşımı, eşgüdüm ve iş birliğini artırmak,  yöremize ve üyelerimize sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hizmet sunmak, ülkemiz ve dünyadaki dernek, vakıf ( gönüllü kuruluşlar ) ve benzeri platformlar ile işbirliği sağlamak, güçlü demokratik gönüllü kuruluşlar kurmak, kurulanları desteklemek.

Üye olacağı konfederasyon ve üye dernekleri ile beraber demokratik, saydam, yaratıcı, cesur, iş üreten, uyumlu, barışçı, birleştirici, destekleyici, katılımcı, paylaşımcı, modern, anlaşılabilir, anlatılabilir, adil ve bilge bir yönetim ve hizmet anlayışı ile her alanda çalışmak.

c- Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal kalkınmasına katkıda bulunmak, kısa, orta uzun vadeli evrensel, ulusal, bölgesel, sektörel, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel plan ve projeleri oluşturmak ve Anadolu mozaiğinin ayrılmaz parçası olan yerel değerlerimizi destekleyerek evrensel kültüre katkı sağlamak. Ulusal ve uluslararası insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için projeler yapmak ve resmi, özel, yerli ya da yabancı kurum ya da kuruluşlara sunmak, personel, para, bilgi, doküman ya da mal yardımı almak ya da vermek. Bu bilgileri kitap, dergi ve benzeri araçlarla yayınlamak.

ç- Federasyon, ilke ve amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere yerli ya da yabancı resmi ya da özel her türlü kurum ve kuruluşlardan, sendikalardan, meslek odaları ve birliklerden, vakıflardan, belediyelerden, dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, platform ve üstbirliklerden, uluslararası kuruluşlardan (BM, AB vb gibi), camiler, kiliseler, cemevlerivb kuruluşlardan, yabancı devlet ve bunların yasal kuruluşlarından bağış olarak para, mal, hizmet, bilgi, belge ve personel yardımı almak ya da vermek.

d- Çorum ya da Hitit adı altında yurtiçinde ya da yurtdışında kurulu bulunan veya Çorum’un il, ilçe, sanayici ve işadamları, belde, köy, mahalle, kültür, sanat, yardım, çevre, meslek, folklor ve benzeri derneklerini bu federasyon çatısı altında toplamak. Yurtiçi ve yurtdışında konfederasyon, platform ve üst birlik benzeri kuruluşlar kurmak, üye olmak, kuruluşunda ve sonrasında kendisini delegeler ya da temsilciler ile temsil ettirmek, para ya da mal bağışlamak, bağış almak, aidat ödemek, dilediği zaman bu kuruluşlardan çıkmak, bu konularda işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.

e- Çorum’un ve Çorumlunun her türlü sorununu ayrıntılı olarak ele almak, incelemek, paylaşmak ve çözümler sunmak, Çorumluların yaşadığı çevrenin ve Çorum’un kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal ve moral kalkınmasına katkıda bulunmak. Çorum kültürünü araştırmak, yaymak, yaşatmak, tanıtmak.  Bu kapsamda öncelikle üye derneklere, üyelerine ve üyesi olduğu konfederasyonlara yasal, maddi vb yardımlarda bulunmak. Bu kuruluşların istemleri dikkate alınarak kadın, gençlik, eğitim, yaşlı, engelli, tarım, çiftçi, basın, iletişim, hukuk, turizm, kültür, sanat, inanç, sağlık, spor, gıda, bilim, tarih, esnaf,  sanayi ve işadamı, bürokrat ve benzeri yaşam ve çalışma formlarının sorunları ve çözümleri konusunda özgür düşünce ve tartışma (ARGE) konseyi kurmak. Üye dernek üyelerinin meslek, yetenek, sertifika, hobi, kan gurubu vb özellikleri hakkında bilgi merkezi oluşturmak.

Ödüllü yarışmalar düzenlemek ve katılmak ödüller vermek, elde edilen bilgileri kitap, dergi vb ile yayınlamak.

Spor ve sportif çalışmalar yapar, yaptırır, yapılanlara katılır, yarışmacı ya da sporcu gönderir, spor tesisleri kurar ve işletir, işlettirir ya da kiraya verir.

f- Kadını sosyal hayatın yükü siyasal hayatın süsü ve köle olmaktan çıkarmak, şiddeti kadın hayatından silmek, her türlü üretime katmak ve özgürleştirmek, pozitif dahi olsa her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak. Kadınları siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmeleri için sivil toplum çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak. Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak. Kadınların arasında siyasal dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yaptırmak.

Gençliğin kötü alışkanlıklar kazanmasını, zararlı madde bağımlısı olmalarını, suç örgütlerine katılmalarını ve istismarını engellemek, bu amaçla hem kadına hem gençlere eğitim, öğretim, iş, hobi, beslenme ve barınma olanakları sağlamak,

Yaşlı ve engellileri üretime katmak için Çorum ya da Ankara’ da hobi olarak tarım, hayvancılık vb gibi yeteneklerine, güçlerine ve de istemlerine göre işleri yapabilecekleri yaşam evleri kurmak.

g- Dünyanın hangi bölgesinde olur ise olsun her türlü felaket ve savaş mağdurlarına doğrudan ya da ulusal veya uluslararası yardım kuruluşları ile beraber karşılıksız yardımda bulunmak.

ğ- İnanç, ibadet ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde insanların özgürce inanmak, ibadet etmek, düşünmek ve düşüncelerini açıklamaları önündeki yasal ve fiili engelleri kaldırmak. Özellikle inanç sömürüsü yapan kişi ya da kuruluşları hakkında halkı ve yetkili kurum ya da kuruluşları uyarmak.

5.000 yıllık Anadolu ve Türk inanç, örf, adet, gelenek göreneklerine ve çağdaş ibadet usullerine göre  “CEMEVİ” mimarisini, tespit etmek amacıyla uluslararası bir yarışma düzenlemek ve de bu eşsiz eseri insanlığa kazandırmak.

h- “GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR” kavramı (dernek ve vakıf) ve “19 ŞUBAT DÜNYA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜNÜ’ nün” ve yurdumuzda ve dünyada öğrenilmesi, kabul edilmesi, kalıcı olması ve kutlanması için çalışmalar yapmak. Bu kapsamda, “Dünya Gönüllü Kuruluşlar Sekretaryasının” kurucusu olacak olan “Türkiye Gönüllü Kuruluşlar Sekretaryası” ve alt sekretaryalarının kurulmasını sağlamak.

Bina, personel, doküman ve benzeri alt yapıları hazırlayarak, özelde gönüllü kuruluş, genelde ise STK’ ların yöneticilerini örgütlenme, insan hak ve özgürlükleri ve çalışma teknikleri vb konularda eğitmek. Bu kapsamda alt yapının oluşması ve kurumsallaşması için sunulan proje esas alınarak, her yıl BM ve AB den hibe olarak para, mal, hizmet, personel yardımı taleplerinde bulunmak.

Dernek ve vakıfları, GÖNÜLLÜ KURULUŞ kavram ve kurumu adı altında toplamak ve Gönüllü Kuruluşların resmi iş ve işlemlerini takip etmek için bağımsız bir TÜRKİYE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GENEL SEKRETERLİĞİ kurulması için çalışmalar yapmak.

ı- Gönüllü kuruluşların, toplum vicdanında ve mevzuat ta kurumsallaşması, hak ettikleri güven ve saygıyı kazanmaları için başta temel insan hak ve özgürlüklerine, çevreye, ahlaka, adaba, sağlığa ve benzeri insan için olmazsa olmaz ilkelere aykırı davranan ya da bu davranışlara göz yuman dernek ve vakıflara karşı mücadele etmek. Bu tür derneklerin ve vakıfların kapanması için yasal ve meşru yollara başvurmak, resmi kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

 

MADDE 4- AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

a- Federasyon, benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışındaki federasyonlar ile bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde konfederasyon kurar, kurulu olana üye olur. Para ya da mal bağış yapar ya da alır, aidat öder. Aynı amaçlı federasyon,  gerçek ve tüzel kişilerle vakıf kurabilir. Mal ya da para vakfedebilir. Kurulu vakfa üye olabilir. Federasyon, amaçları ile ilgili konularda siyasi parti, sendika, gönüllü kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtformlar oluşturabilir

b- Amaçlarını gerçekleştirmek için konseyler kurar ve yönetim kurulu konseylerin konu, amaç ve çalışmasını belirleyeceği yönetmelikleri iş bu konseylerin yürütme kurullarının yazılı görüşlerini alarak düzenler.

c- Üye derneklerin amaçlarını gerçekleştirmesi için her türlü parasal ya da ayni yardım yapar, ortak etkinlikler ve toplantı düzenler, yardım sandıkları oluşturup maddi destek olur ve ücretsiz ofis, bilgisayar ve gerekli eşyayı edinmelerini ve hatta bu yöneticilerin bilgisayar, internet, telekomünikasyon konularında son teknikleri kullanmaları için eğitim almalarını sağlar. Bu yolla yöneticilerinin hem federasyona hem üyelerine doğrudan ulaşma koşullarını yaratır.

ç- Taşınır veya taşınmaz mal ve araçlar edinebilir, kiralayabilir gereğinde kiraya ve işletmeye verebilir. Kendisine ve 3. şahıslara ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir ve varlıklarını nemalandırır. Üye dernekler ya da üyesi olduğu konfederasyonlar ve benzeri kuruluşlar ile ortaklaşa gayrimenkul alabilir.

Üye derneklerimizin ihtiyacı olan çalışma büroları, kültür- sanat merkezi, toplantı salonu, lokal, her türlü hobi, el işi, resim, heykel, fotoğraf, karikatür, spor ve benzeri yetenek kursları için derslikler, salonlar ve atölyeler, halk dansları ve oyunları, sinema ve tiyatro gösteri salonları, organik, yöreye özgü gıda, giyim, tekstil, deri,  ve benzeri her türlü sanayi ürünlerimiz satıldığı alışveriş merkezi, yöresel yemeklerimizin yapıldığı restoran ve içkili eğlence merkezi ve benzeri hizmet ve de etkinliklerimiz yapabileceğimiz “HİTİT KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ” ni Ankara merkezinde kurmak. Benzer binaları üyelerimizin olduğu yerlerde temsilcilik adı altında açmak.

d- Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs gibi tanıtım araçları çıkartır, yaptırır, süreli ya da süresiz yayınlar. Radyo ve TV programları, internet yayıncılığı, slâyt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder. Görsel ve işitsel yayınlardan faydalanarak, gerekirse federasyon için özel TV, radyo programı yapar ya da yaptırır, internet sitesi açar ve çalıştırır. Bu araçlara ücretli ve ücretsiz reklam alır ya da verir.

e-  Şartlı ya da şartsız bağışları özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından,  ulusal ve uluslararası kuruluşlardan kabul eder. Festival, konser, konferans, gösteri, panel, seminer, açık oturum, sanatsal etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı geziler ve turlar ile ulusal, uluslararası ve yabancı kuruluşlarla karşılıklı toplantılar ve seyahatler düzenler.

f- Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlıklar, büyükelçilikler, konsolosluklar, muhalefet partileri, valiler ve belediye başkanları, sendikalar ve meslek odaları, birlik başkanları ile yılda en az bir kere görüşür, projelerini sunar yaptığı iş ve işlemler hakkında bilgi verir ve gerekli görüş alış verişinde bulunur. Yurtdışında ise BM, AB ve dünyanın önde gelen dernek, federasyon ve konfederasyonları ile platformlarından uygun görülenlerine çalışmaları hakkında düzenli bilgi ve proje verir ve bilgi, maddi, personel ve proje yardımları alır.

g- Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında devlet, hükümet, siyasi partiler, belediye vb aynı ya da benzer amaç için çalışan vakıf, dernek, federasyon, konfederasyon ya da benzeri gerçek ve tüzel, özel ya da resmi, yasal her türlü kurum ya da kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütür, gelir elde eder ve bu gelirleri üye dernekler ile paylaşır.

ğ- Bölgesel kalkınma temelinde öncelikle Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP), DOKAP ve BAKAP projelerinin yürütülmesine doğrudan ya da dolaylı olarak destek olur, aynı amaç için çalışan resmi kurum ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapar.

Küresel ısınmaya ve çevre katliamlarına karşı mücadele eder. Her yıl ağaç diker, diktirir, kampanyalar düzenler, düzenlenmiş kampanyalara katılır, sadece bu amaca yönelik konsey kurar ve bağış toplar. Ülkenin ve yöremizin endemik bitki ve hayvan değerleri hakkında çalışmalar yapar, yapanlara yardımcı olar. Özellikle nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar için ilgili ulusal ya da uluslar arası kuruluşları uyarır ve bu türlerin korunması konusunda işbirliği yapar.

h- Çorum’a özgü kültür, gelenek, mizah, folklor, yöresel yemek, giysi, bitki örtüsü, yaban hayvanları, doğal yapı ve çevre kirliliği, insan ilişkileri, turizm tarih vs konularında araştırmalar yapar ve sonuçlarını üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurur. Yörenin kültürel, folklorik, ekonomik, etnografik ve tarihsel gelişimini araştırıp, derleyip tanıtılmasını sağlar. Çorum’ un kültürünü yaşatacak ve geliştirecek folklor ve kültür faaliyetlerinde bulunur ve destekler. Özellikle halk oyunları ve dansları araştırmaları yapar, tanıtır ve öğretir. Ayrıca sanatçı, sanat, yazar, şair, kitap, heykel, resim tanıtım günleri vb düzenler.

Çorum ilinin yetiştirdiği ünlü kişiler hakkında arşiv oluşturur. Kaybettiğimiz, yaşayan ünlüler ile ilgili tanıtım kitapçıkları çıkartır. Halk ozanları hakkında antoloji hazırlar ve dağıtır. Ozanların tanınması ile ilgili olarak şenlikler, yarışmalar, vb etkinlikler düzenler.

İlgili Bakanlığın izni ve işbirliği ile Hatti, Luvi ve Hitit kültürlerinin öncesi ve sonrası ile ilgili yapılan her türlü arkeolojik, tarihsel, sanatsal, sosyal ya da kültürel etkinlikleri bizzat düzenler, düzenlenenlere katılır. Bu konuda yapılan her türlü yayın ve benzeri dokümanları kurulacak olan Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLUKütüphanesi’nde başka yayınlar ile birlikte toplar. Arkeolojik kazıların yapılması ve devam edenlerin bitirilmesi için yerli ya da yabancı özel ya da resmi kurum ya da kuruluşlardan her türlü destekler alır ya da verir.

ı- Çorum’ un ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar ve sonuçlarını yayınlar. Bu konularla ilgili kütüphane, kitap, katalog, dergi, gazete, bilgi bankası, arşiv oluşturur. Bu eserlerin bulunduğu yörelerin atanmış ya da seçilmiş sorumluları ve yaşayan halkı ile ortak projeler ve etkinlikler yapar. Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için yöresel şenlikler, kutlama toplantıları, paneller, programlar ve benzeri turlar düzenler.

i- Çorum yöresinden göçü önleyici hatta tersine göçü destekleyen çalışmalar yapar. Özellikle ekonomik konsey başkanlığında yörede sanayi ve ticaretin yanında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile AB hibe fonlarından yararlanmak için valilik ve ilgili resmi ya da özel kişiler ve de üye dernekler ile ortak çalışmalar yapar.

j- Bölgenin ya da bölge insanının maruz kaldığı ya da kalabileceği muhtemel her türlü felaket, doğal afet, fiili ya da sözlü saldırı ve haksızlıklara karşı her türlü, yasal ve hukuki önlemler alır, eylem ve hak arayışlarında bulunabilir. İlgili kişilere karşı, mağdurların haklarını almak ve saldırıyı bertaraf etmek için her türlü dava açar ya da açtırabilir.

k- Üye derneklerin üyelerinin kadın, gençlik başta olmak üzere beslenme, spor, eğitim, sanat, kültür, kreş, dershane, huzur evi, okul, üniversite, yurt, eğlence, isdihtam, sağlık, turizm, sosyal, vb ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle özel ya da resmi yerli ya da yabancı kuruluşlardan hizmet alır veya yaralanır. Ancak çok zorunlu olunan hallerde, iktisadi işletmeler kurabilir, işletir, işlettirir, kiralar veya kiraya verebilir.Bu kapsamda, öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar verir, eğitim ve sosyal gelişim amaçlı toplantı ve paneller düzenler, araştırma, kültür, eğitim ve gezi amaçlı turlar düzenler, meslek ve iş edindirme kursları açar.Ortak kurs ve lokal açabilir. Konusunda uzman kişilerden bilgi ve hizmet satın alabilir. Öğrencilerin eğitimlerine katkı ve yardım amaçlı olarak kurslar düzenler.

l- Federasyon kendisine ya da üye derneklere bağış karşılığı özel ve resmi kuruluşlara reklam, tanıtım yapma olanakları tanır, üyelerinin bu kuruluşlardan ucuz ve kaliteli hizmet ya da mal satın almaları konusunda teşvik eder. Öncelikle, Çorumluların kurucusu ya da dâhil olukları işyeri, yapı, arsa, konut, tüketim ve benzeri kooperatif, şirket ve iktisadi işletmeleri destekler, bunlarla ortak çalışmalar yürütür.

m-19 ŞUBAT DÜNYA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜNÜ ve bağlı çalışmaları uygulamaya koymak için bu ad ile anılan özel konsey kurar.

Bu günün dünya da ve ülkemizde kabul edilip kutlanması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb gibi uluslar üstü kuruluşlar, bütün devlet, hükümet, belediye, birlik ya da konfederasyon, federasyon, dernek ya da vakıflar ve meşru inisiyatifler ile işbirliği yapar. Her yıl 19 ŞUBAT’ ın içinde bulunduğu hafta da DÜNYA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR HAFTASI adı altında kapalı açık gösteri, yürüyüş, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğlenceye dayalı etkinlikler düzenler.

Yılın en başarılı yerli ya da yabancı gönüllü kuruluşu, yöneticisi, projesi, destekçisi, üyesi, parlamenteri, belediye başkanı, sanatçısı, yazarı, araştırmacısı, direnişçisi,  vb benzeri konularda ödüller vermek için komisyonlar kurar. Ödül ile ilgili yönetmelik çıkarır.

Her yıl Ankara’ da 19 Mayıs haftasında bütün üye dernekler, temsilcilikler ve yerli ya da yabancı gönüllü kuruluş (GK) ve de genel olarak Sivil toplum Kuruluşları (STK)’ ların, hükümet dışı kuruluş veya Non-GovermentalOrganizetion (NGO), Üçüncü Sektör vb adları ile anılan kuruluşların katılımı ile GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR DEMOKRASİ ve BARIŞ FESTİVALİ düzenler.

Yapımcılığını federasyonun üstlendiği, televizyon, radyo, gazete, dergi ve internet sitelerinde gönüllü kuruluşlar ile ilgili “GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR” programı, köşesi ve sayfası açılmasını sağlar.

Örgütlenme önündeki yasal ya da maddi engelleri kaldırmak için mücadele eder. Örgütlenme amacı ve hakkı konusunda üniversiteler de dâhil olmak üzere uzmanlarından yararlanarak gönüllü kuruluş yöneticilerini eğitir. Bu amaçla derslikler kurar, eğitmen, yer, doküman ve araç gereç tahsis eder.

Başta gönüllü kuruluş ve STK ’ların birbirleri, üyeleri ve devlet ile olan bağlarını demokratik ve çağdaş düzeyde yürütecek bağımsız TÜRKİYEGÖNÜLLÜ KURULUŞLAR SEKRETERLİĞİ kurulmasını sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla çalışmalar yapar. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlardan doğrudan yardım alır. Ücretli, ücretsiz, yerli, yabancı personel çalıştırır, bilimsel destek, mal, para ya da hizmet alır ya da verir.

n- Gönüllü kuruluşların, toplum vicdanında ve mevzuata kurumsallaşması, hak ettikleri güven ve saygıyı kazanmaları için başta temel insan hak ve özgürlüklerine, çevreye, ahlaka, adaba, sağlığa ve benzeri insan için olmazsa olmaz ilkelere aykırı davrana ya da bu davranışlara göz yuman dernek ve vakıflara karşı mücadele eder. Bu tür derneklerin ve vakıfların kapanması için her türlü yasal ve meşru yollara başvurur, resmi kuruluşlar ile iş birliği yapar.

o- Federasyonun bütün organlarının çalışması için yönetim kuruluna yönetmelikler hazırlatır. Dernekler Kanunu ve Dernekler kanununa atıf yapılan diğer kanunlarda belirtilen bütün yetkileri iş bu tüzükte yazmasa bile yazılı gibi kabul eder, kullanır ve tüzükte var olan yetkili organlarına kullandırır.

ö- Bu yukarıda sıralanan ilke ve amaçları gerçekleştirmek için genel kurulun görevine giren istisnalar hariç, yönetim kurulu başta olmak üzere bütün organları yetkili kabul eder.

 

Madde 5- KURUCU ÜYE OLMA ve KURUCU DOĞAL DELEGELER

Tüzük ekinde isimleri ve merkez adresleri yazılı olan dernekler federasyonun kurucu üyeleri, bu dernekleri temsil etmek için listesi sunulan gerçek kişiler ise kurucu delegedirler ve ilk olağan genel kurulu oluştururlar.

 

MADDE 6- ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA

1- Asıl Üyeler

a- Tüzüğün, ilke, amaçlarını, federasyonun çalışma usul, esaslarını benimseyen dernekler, tüzüklerinde hüküm bulunmak, dernek genel ve yönetim kurulu kararı almak kaydı ile federasyona üyelik başvurusu yapabilirler.

b- Federasyona kurucu veya kurulduktan sonra üye olacak her dernek, 5 delege ve her üye sayısının 1/20’sine bir delege gelecek şekilde (20 sayısını tamamlamayan artık sayılar değerlendirilmez) federasyon delegelerini seçer ve federasyona bildirirler. Federasyona üye derneğin başkanı federasyon meclisinin üyesidir. Dernek başkanı değiştiğinde onun yerine gelen başkan meclisin üyesi olur. Diğer başkanın meclis üyeliği kendiliğinden düşer.

c- Kuruluştan sonra federasyona yapılan üyelik müracaatlarını, federasyon yönetim kurulu Meclisin düşüncesini alarak üyelik katılım payı ve yıllık aidatını ödediğini inceleyerek değerlendirir. Üyelik başvurusunu 30 gün içinde isteğin reddi ya da kabulü şeklinde karara bağlar. İsteğin reddi halinde gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur.

ç- Her delegenin seçme ve seçilme hakları vardır,Federasyon genel kurul hazirun listesi, üye derneklerin federasyona yaptıkları en son seçilmiş delege listesine göre hazırlanır.

 

2- Fahri Üyeler

a- Fahri üyeler seçme ve seçilme ve federasyona aidat ödemekle yükümlü olmayan üyelerdir. Yurtiçinden ya da yurtdışından Çorum adı altında kurulmayan ya da Çorum ile ilgili olmayan yabancı ve yerli  (ülke, il, ilçe, üretim, sanayi, ticaret kurum ve kuruluşları ile belde, köy, mahalle, kültür, sanat, yardım, çevre, meslek, folklor vb) dernekler fahri üye olabilirler. Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakları dışında federasyonun her türlü hizmetinden eşit olarak yararlanabilirler.

 

3- Üyelikten Çıkma

Federasyona üye her dernek genel kurullarında alacakları ayrılma kararını yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren üyelikten ayrılır. Hiçbir dernek federasyona üye olmaya, üyelikte kalmaya zorlanamaz. Ayrılan dernek üyeliği dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

 

4- Üyelikten Çıkarılma

a- Federasyonun itibarını zedeleyici, birliğini bozucu, tüzüğünü ihlal edici uygulamalarda bulunan delegeler ve üye dernekler yönetim kurulu kararıyla disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu hazırladığı raporu gereği için Yönetim Kuruluna sunar. Kararı Yönetim Kurulu verir. Ayrıca, Federasyona üye dernekler federasyon katılım paylarını ve aidat ödemelerini federasyon yönetim kurulunca belirtilen tarihe kadar yapmazlarsa yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir. Üye derneklerin Federasyona katılım payı ve aidat ödememesi üyelikten çıkarılma sebebidir.

b- Her hangi bir sebeple üyelikten çıkarılan derneğin bu durumu gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bir yazı ile bildirilir. Federasyon yönetim kurulunca verilen ihraç kararına karşı ilgili dernek genel kurulda itiraz edebilir. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi durumunda ve tekrar müracaat etmesi halinde, federasyon genel kurul kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir ve yeniden federasyon katılım payını ödemek mecburiyetindedir. Tebligatlarda geçerli adres dernek adresidir.

 

MADDE 7- ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- Üye dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar ancak federasyon tüzüğüne uymak, federasyon genel kurul tarafından belirtilen federasyon katılım payını ve yıllık aidatlarını ödemek zorundadırlar.

b- Üye dernekler olağan genel kurullarını, tüzüklerinde belirtilen tarihlerde yapmaya ve delegelerini seçmeye dikkat ederler. Federasyon delegeleri bağlı bulunduğu derneğin asıl üyesi olmak zorundadır. Üye dernekler kendi genel kurullarını takiben en fazla 30 (otuz) gün içerisindedelegeleri ile genel kurul sonuç bildirimi örneğini, faaliyet, bilânço, denetim kurulu raporu ve imzalı hazirun listesinin birer örneğini federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak vermek zorundadır.

c- Üye dernek olağan veya olağanüstü genel kurul yapmadan önce federasyon yönetimini bilgilendirir. Üye dernek federasyon yönetim kurulu tarafından tespit olunan ortak çalışma konularına üye katmak zorundadırlar.

d- Üye derneklerin mal varlıkları ile federasyonun mal varlığı ayrıdır.

e- Üye olacak derneğin idari, mali ve hukuki durumu Federasyonda oluşturulan komisyon tarafından 15 gün içerisinde incelenir. Bu komisyon; yönetim, denetim ve disiplin kurullarının ortaklaşa kuracakları hukukçu, maliyeci ve idareci olmak üzere üç kişiden oluşur. Üye olacak derneğin idari, mali ve hukuki durumu bozuk ise üyeliğe kabul edilmez. Derneğin idari, mali ve hukuki durumunu düzeltmesi için gereken her türlü yardımlar yapılır. İleriki zamanlarda tekrar başvurduğunda idari, mali ve hukuki durumunun uygun olduğu görülürse üyeliğe alınabilir.

f- Federasyona üye olan dernekte idari, mali ya da hukuki yolsuzluk ya da eksiklikler belgelendiğinde, federasyon yönetim kurulunca 60 gün içerisinde sayılan durumların düzeltilmesi için dernek denetleme kurulu ve üyeleri uyarılır. Federasyonun yardım ve uyarılarına karşın, üye olan derneğin kötü yönetiminin devam etmesi halinde disiplin kuruluna sevk edilir. 

g- Üye dernekler üyeleri ile ilgili bilgileri güncel hali ile federasyon yönetimine her yıl aralık ayının sonunda düzenli olarak bildireceklerdir. Bu bilgiler sayesinde federasyonun çalışmalarından ve yarattığı fırsatlardan federasyona üye dernek üyelerinin de eşit olarak yararlanmaları sağlanacaktır.

 

Madde 8- ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI

a- Hiçbir dernek federasyona üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye derneğin federasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır. Federasyon üyesi olan her dernek eşit haklara sahiptir. Tüzükte üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

b- Her bir genel kurul üyesinin bir oy hakkı vardır, üyeler oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul dışında bütün organların toplantılarına katılabilir, rapor sunabilir, görüş bildirebilirler.

c- Tüzükteki hükümler çerçevesinde her zaman federasyonun denetimini yapabilir ya da yaptırabilirler. Her üye derneğin sanal dünyada federasyonu takip etme ve bilgi sahibi olma konularında bir şifre alma hakkı vardır. Ancak bu şifre sadece başkan tarafından kullanılacaktır. Şifrenin deşifre olması nedeni ile doğacak zarar ve ziyanlardan üye derneğin başkanı şahsen sorumlu olacaktır.

ç- Üye derneğin, tüzük, genel kurul veya yönetim kurulu kararı olmadan, federasyon ile ortak olarak yapacağı işlerin harcamaları ile giriş aidatı ve üye aidatı dışında, federasyon, hiçbir hal ve koşulda, ne ad altında olursa olsun para ya da mal bağışı alamaz ve isteyemez.

d- Üye dernekler veya başka kuruluşlar ile yapılacak olan ortak gelir getirici etkinlik ya da çalışmalardan elde edilecek gelirlerden (para ya da taşınır, taşınmaz mallar), yönetiminde görüşü alınmak kaydı ile meclisçe kararlaştırılan bir oranı üye derneklere usulüne uygun makbuzu kesilmek şartı ile bağış olarak verilebilir.

 

MADDE 9-ORGANLARI

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

d- Disiplin Kurulu

 

MADDE 10- GENEL KURULUN KURULUŞU ve TOPLANMA ZAMANI

1- Genel Kurul

Federasyonun en yetkili karar organıdır. Üye derneklerin genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.

a-Delege, Federasyona kurucu veya kurulduktan sonra üye olan her derneklerin, federasyonda derneği temsil etmek üzere üyeleri arasından seçtiği 5 üyesi ve her üye sayısının 1/20’sine bir kişi gelecek şekilde (20 sayısını tamamlamayan artık sayılar değerlendirilmez) seçtiği üyeleridir

b- Delegelerin, seçme ve seçilme hakları daimidir. Münhasıran şahsa bağlı bir haktır. Miras olarak mirasçılarına geçmez. Alınamaz, satılamaz ve devredilemez, her ne suret ile olur ise olsun vekil ile temsil edilemez.

c- Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve genel kurul delegesi olur. Ölüm, istifa, ihraç vb. durumlarda üye derneklerin yönetim kurulu bu değişikliği, takip eden 30 (otuz) gün içerisinde federasyon yönetim kuruluna bildirmekve federasyonda güncel delege listesinin bulunmasını sağlamak durumundadır.

 

Madde 11- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel kurul her üç yılda bir 19 Mayıs gününün içinde olduğu haftanın sonunda olağan toplanır. Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya genel kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak da toplanabilir.

Denetleme kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine yönetim kurulu en geç bir ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Aksi takdirde denetleme kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından federasyon delegeleri arasında 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet federasyon genel kurulunu toplar.


Madde 12-  TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI

a- Genel kurul, federasyon merkezinin bulunduğu il merkezinde  yapılır. Federasyon yönetim kurulu bağlı dernekler tarafından bildirilen son delege listesine göre genel kurul delegelerinin listesini düzenler. Toplantı ile ilgili genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saatini içeren bilgileri bağlı dernek yönetimlerine ve ayrıca delegelere posta, elektronik posta ve kısa mesaj ile 15 gün öncesinden bildirir. Ayrıca toplantı delegeleri listesi Federasyon merkezine asılır.

b- Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve federasyonun feshi halinde ise üçte ikisinin katılımı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam ayısının iki katından az olamaz.

c- Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir bir sebebin bulunması halinde federasyon merkezine yönetim kurulu, erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir yazıyı asar ve ayrıca bağlı dernek ve delegelere posta, elektronik posta ve kısa mesaj ile bildirir. Bu bildirimlerin çıktıları federasyon sekreterliğince saklanacaktır.

ç- Genel kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ile üye derneklerden birisinin ihracı kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu kararı ile alır.

d- Genel kurulda, yönetim kurulu gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilir. Genel Kurulda açık oylamaya karar verilirse oylama açık yapılabilir. Yönetim Kurulu, Denetim,  Disiplin kurulu asil ve yedek üyelikleriyle üst kuruluş delegeleri aynı listede yer alabilirler. Vekâleten oy kullanılmaz.

 

Madde 13-  TOPLANTININ YAPILIŞ USULLERİ

a- Toplantı çağrıda belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı yönetim kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

b- Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, yeteri kadar kâtip ve sayım memuru seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının  istemesi halinde gizli oylama da yapılabilir.

c- Toplantı yönetimi genel kurul Divan Başkanına aittir. Düzenlenen genel kurul tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul ilan edilen gündemdeki maddeleri görüşür. Katılan üyelerin 1/10’nin teklifi ve teklifin genel kurulca kabul edilmesi durumunda gündem maddelerinin sıra ve içerikleri değiştirilebilir veya yeni maddeler eklenebilir.

 

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ

a- Organları seçer. Meclis, mali, yönetim, denetim, disiplin, onur kurulları, konseyler ve temsilciliklerin çalışma raporlarını ve bütçeyi kabul, ret ya da ibra eder. Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi (bir ya da üç yıllık çalışma programlarını) görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.

b- Her hangi bir itiraz ya da uyuşmazlık olması halinde mali kurul, meclis, konseyler, temsilcilikler ve fahri üyelerin çalışma ve bütçeye ilişkin raporlarını kesin karara bağlar.

c- Taşınmaz alım ve satımı, kiralanması, işletilmesi veya devir edilmesi için yönetim kuruluna yetki verir.

ç- Federasyonun, konfederasyona kurucu üye ya da üye olarak katılma veya ayrılmasına karar verir. Konfederasyon delegelerini seçer.

d- Uluslararası çalışma yapmaya, yurt dışındaki federasyonlar ile konfederasyonlar kurmaya veya kurulmuşlara üye olarak katılmaya veya ayrılmaya karar verir.

e- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

f- Asıl ya da fahri üye dernekler, kurullar, konseyler ve temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler yapar, yayınlar ya da bu görevi meclise veya yönetim kuruluna bırakır.

g- İktisadi işletme faaliyetinde bulunmak, kiralamak, kiraya vermek ya da kurulu olanlar ile bağış karşılığında ortak çalışmalar yapmak için karar alır, yönetim kuruluna yetki verir. Personel alımı, çalıştırılması ve çıkarılması konusunda yönetim kurulunu yetkilendirir.

ğ- Aynı amaçlı dernek, federasyon, konfederasyon, gerçek ve tüzel kişilerle vakıf kurabilir. Mal ya da para vakfedebilir. Kurulu vakfa üye olabilir.

h- Federasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar, federasyonun feshedilmesine karar verir.

ı- Bu maddelerde sayılmayan hallerde Dernekler Kanunu ve bu kanuna atıf yapılan diğer kanunlarda belirtilen bütün yetkileri iş bu tüzükte yazmasa bile yazılı gibi kullanır.

 

Madde 15- KARARIN İPTALİ

Genel Kurul toplantısında kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan kararlara karşı her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Federasyon diğer organlarının kararlarına karşı federasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

MADDE 16- MALİ KURULU

Mali kurul, meclis, yönetim, denetim, disiplin, onur kurulu ve konseylerin yöneticilerinden oluşur. Yılda bir federasyon genel başkanının başkanlığında Ocak ayında toplanır. Bu kurulda bir önceki yıla ait mali, idari vb plan, projeler uygulamaları ve bütçe ele alınır, değerlendirilir ve ibra edilip edilmemesine karar verilir. Yine bir sonraki yılın plan ve projeleri ve tahmini bütçesi tartışılır ve yönetim, denetim ve genel kurula önerilerde bulunulur. 

 

MADDE 17-MECLİS KURULUŞU, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI

a- Üye derneklerinin başkanları ile federasyon yönetim, denetim, disiplin, onur kurulu ve federasyon temsilcilikleri ile beraber bu sayısının %25 kadar federasyon yönetim kurulunun belirlediği genç ve kadın kontenjanından gelen üyelerin oluşturduğu, danışma, denetleme ve disiplin niteliğinde bir kurul olup yönetim kuruluna yönelik tavsiye niteliğinde kararlar alır.

b- Meclis kendi içinde 19 asıl 19 yedek olmak üzere meclis yürütme kurulunu seçer. Kendi karar defterini tutar. Meclis yürütme kurulu iki ayda bir meclis ise 4 ayda bir gündemli ve olağan olarak toplanır. Meclis yürütmesinin, yönetim veya denetim kurulunun talebi ile olağanüstü toplanır.

c- Genç ve kadın kontenjanına seçilecek olan adayların, genel kurul toplanmadan en az iki ay önce konfederasyona, federasyona, üye derneklere, insanlığa, ülkemize maddi ya da manevi olarak değer katacak projelerini federasyon yönetim kuruluna, olanaklı ise bizzat sunmaları şarttır.

ç- Meclis, gayrimenkul alım, satım, federasyona üyelik ya da çıkarma, iktisadi işletme açma, ortak olunma, temel yaşamsal hizmet ya da eşyaların profesyonel özel ya da resmi kuruluşlardan, çıkaracağı yönetmelikler doğrultusunda satın alınma, geniş katılımlı etkinlik, şenlik, siyasi parti, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, yurtiçi ya da yurtdışı dernek, federasyon, konfederasyon vb kuruluşlar ile ortak çalışma, üye olma ya da çıkma konularında, yönetim kurulu başta olmak üzere diğer organlara tavsiye niteliğinde kararlar alır ve yazılı olarak bu kararı organlara bildirir.

d- Meclis başkanlığı, denetim kurulu ile ortaklaşa çalışarak federasyonun veya üyesi olduğumuz konfederasyonun denetimine katılabilir. Kapsamı, bütçesi belirlenmek ve karar alınmak kaydı ile dışarıdan denetim şirketi ile anlaşarak denetim yaptırabilir. Bu denetim üç yılda en fazla bir kere yapılabilir.

e- Meclis her yıl Ocak ayında, federasyon genel başkanının başkanlığında toplanır. Meclise sunulacak olan bir önceki yıla ait olan yıllık bütçe tartışılıp onandıktan sonra ilgili kurul ya da konseylerin gelirleri sonraki projelerinde kullanılmak üzere federasyon muhasebesinde ayrıca tutulur. Konseylerin ilgili yılda harcanmayan paraları yılsonunda federasyonun muhasebesinde federasyon ortak hesabına dâhil edilecektir. Bu kapsamda üç yıllık tahmini bütçe ve genel kurulda sunulan çalışma programı da gözden geçirilecektir.

f- Bütün kurul ya da konseyler yaptıkları harcamaları muhasebe bilim, esas ve usullerine göre yasal makbuz ve faturalar ile yapacaktır. Aksi halde yapılacak harcamalar usulsüz ve yasadışı sayılacaktır. Sorumlular hakkında ise yönetim ya da denetim kurullarınca cezai ve hukuki işlemler uygulanacaktır. Gereğinde ilgililer hakkında meclis başkanının talebi üzerine yönetim kurulunca Cumhuriyet Başsavcılığına duraksamadan suç duyurusunda bulunulacak, zarar var ise bu kişi, üye ya da organdan tazmini yoluna gidilecektir.

g- Meclis, üye derneklerin talebi üzerine genel kurullarına federasyonu temsil etmek için yönetim kurulundan bir üye ile birlikte gözlemci gönderebilir.

 

MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

a- Yurtiçinde ve dışında federasyonun tek yönetim, karar ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra en yüksek karar ve yürütme organı olup, genel kurula karşı sorumludur. Federasyon genel kurulunda seçilen 19 asıl 19 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takip eden 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır görev dağılımı yapar.

b-Görevlendirme yapılırken ilk planda bir genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, iki genel sekreter yardımcısı ve bir genel sayman iki genel sayman yardımcısından oluşan Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) seçer. Yönetim kurulu kendisinin belirleyeceği tarihlerde gündemli veya gündemsiz olarak toplanır. Asıl üyeler de boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır.

c- Yönetim kurulu, genel başkanının, denetim kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyelerinden 1/5 nin yazılı isteği üzerine en geç bir hafta içerisinde olağanüstü toplantı yapar. Olağanüstü toplantıda özellikle toplantı sebebi olan konu görüşülür. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.

d- Mazeretsiz veya izinsiz ardı ardına üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sırayla yedek listeden üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve yönetim kurulu üyeleri sayısının % 51’nin altına düşmesi halinde kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Çağrının yapılmaması halinde, federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi federasyon üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

e- Federasyon yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri zorunlu olmamak ve de sır olması şartı ile sadece meclis başkanına, yasanın aradığı koşullarla mal bildiriminde bulunabilirler. Bu bilgiler ilgili hakkında denetleme ya da disiplin kurulu başkanlarına, haklı bir şikâyet olması halinde yine sır saklamak kaydı ile sadece ilgili kurullara verilecektir. Aksi halde gizli tutulacaktır. Özel ya da resmi kurum ya da kuruluşlara kesinlikle (mahkemeler hariç) istenmiş olsa bile verilmeyecek ya da her ne yol ile olursa olsun açıklanmayacaktır. Aksi halde meclis, denetleme ve disiplin kurulu başkanları cezai ve hukuki olarak doğan zarardan sorumlu olacaklardır.

f- Genel kurulun verdiği yetkiler içerisinde personel, hizmet, menkul, gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye vermeye veya işletmeye vb gibi kararlar verir.

g- Genel kurul kararları sonrası konfederasyona, katılma başvuruları yapar. Aidat ödenmesine para ya da mal bağışlanmasına karar verir.

ğ- Bunların yanında ilke, amaçlar ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olan ve bu tüzük ile mevzuatın kendisine yüklediği bütün yetkileri kullanır. Tüzükte bu yetkilerin yazılmaması ya da açık olarak anlaşılmaması durumunda ilgili kanun, yönetmelikler ve genelgelerde yazan yetkilerini tüzükte varmış gibi kullanır. Yasanın ve ilgili mevzuatın değişmesi halinde lehe olan hükümler için de yine yönetim kurulu genel kurulun yetki vermesine gerek görmeden yetkilerini kullanabilir.

h- Federasyonu temsil etmek, genel kurul ve meclis tavsiye kararları çerçevesinde çalışmaları yürütmek.

ı- Gerek gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak. Federasyonun gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bilanço ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel ve mali kurula sunmak.

i- Tüzük gereği her yıl Ocak ayında yapılacak olan seçimsiz mali kurula hazırlık yapmak ve ibra almak.

j- Federasyonun, amaçlan doğrultusunda gerekli görülen çalışma grupları ve konseyleri kurmak.

k- Federasyon Genel Kurul kararına istinaden taşınır veya taşınmaz malların alım ve satımını yapmak, kiralamak ya da kiraya vermek.

l- Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmek, hizmet sözleşmelerini yapmak veya gerek gördüğü hizmet sözleşmelerine son vermek, prim ve sosyal haklarını tayin etmek.

m- Gerekli hallerde tüzük değişikliklerini hazırlayıp genel kurula sunmak. Federasyon hesap ve işlemleri ile ilgili defterleri tutmak ya da ilgili organların tutmalarını sağlamak.

n- Üyelik müracaatlarını değerlendirerek uygun görülenlerin üyelikle ilgili işlemlerini yapmak.

o- Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, bağlı dernekler arasında dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne uymayan dernekleri disiplin kuruluna sevk etmek.

ö- Genel kurul tarafından verilen yetki ile iktisadi işletme kurmak, ortak olmak, kurulu olanlarda hizmet ve mal satın almak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek ya da kiralamak.

p- Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

r- Uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek görevlileri belirlemek.Yurt içi ve yurtdışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin kanun, tüzük ve genel kurul kararları çerçevesinde her türlü masraflarını karşılamak.

ş- Üye derneklerin genel kurullarına ve etkinliklerine gözlemci göndermek.

t- Federasyona gelir elde etmek için piyango, balo, konser düzenlemek, sportif faaliyetler, panel, gezi, benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek. Toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaç ile yurt içinde ve dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı federasyonu temsil etmek.Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara ödül, şilt, plaket vermek.

u- Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeler yapmak, kanun, tüzük ve genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde federasyon adına borçlanmak, buna dair sözleşmeler yapmak, borçlanmayı teminen ipotek, rehin almak ve vermek, ayni hak tesis etmek.

ü- Tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak, sayılmayan hallerde Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat belirtilen bütün yetkileri iş bu tüzükte yazmasa bile yazılı gibi kullanmak.

 

MADDE 19- MERKEZ YÜRÜTME KURULU GÖREV VE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ

  • Genel Başkan ve Yardımcıları

a- Federasyonun genel başkanı tüzel kişiliği yönetir ve her alanda temsil eder. Yönetim Kurulu toplantı gündemini onaylar ve toplantı tarihini belirler. Federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına katılmak, konuşma yapmak yetkisi genel başkana aittir. Genel başkan, bu yetkilerini MYK dan birine de devredebilir.

b- Federasyon iç işleyişinde bir konseyin başkanıdır. Yönetim kurulu, meclis ve konseyler arasında işbirliğini sağlar. Kendisi olmadığında genel başkan yardımcısı bu görevi yerine getirir.

c- İki başkan yardımcısı ile çalışır. Birinci

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır